Prijsdaling koopwoningen houdt aan

Maandag 25 juli 2011 om 07:00

De prijzen van verkochtebestaande koopwoningen lagen in juni 2011gemiddeld 1,9% lager dan injuni 2010. De prijsdaling is hiermeenagenoeg gelijk aan mei, toen deprijzen van verkochte woningen met1,8% daalden. Vooral deverkoopprijzen appartementen daalden in juniaanzienlijk. Dit meldt hetCBS.

Prijsdaling bij vrijstaande woningen kleinst, met 0,9%
Prijzen appartementen dalen het hardst, gevolgen doorstroming moeten blijken

Tenopzichte van mei 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaandekoopwoningen met 0,1%. Die daling is kleiner dan in de voorgaande tweemaanden.Alle woningtypen goedkoper In juni 2011 zijnalle woningtypen goedkoper dan een jaar eerder. Appartementen dalen metrespectievelijk 2,4% het meest in prijs. De daling was bij vrijstaandewoningen is het kleinst, met 0,9%. Dit is een trendbreuk, want sinds de crisis op de woningmarkt zijn deprijsstijgingen en –dalingen van vrijstaande woningen groter dan die vanappartmenten. Vooral de prijzen van duurdere woningtypen, zoals devrijstaande woningen, daalden aan het begin van 2011. In 2010schommelden de prijzen van duurdere woningen enigszins, na fors te zijngedaald in 2009.Ontwikkeling starters en appartementen De prijzen van goedkopere woningtypen zoals appartementen entussenwoningen maken een andere ontwikkeling door. De prijzen van dezewoningen daalden in 2009 flink, maar minder sterk dan die van duurderewoningen. Nu dalen de appartementenprijzen dus harder dan bij vrijstaandewoningen. Als deze ontwikkeling doorzet kan dat een verandering in debewegingen op de woningmarkt betekenen. Ook de verkoopaantallen vanappartementen daalden in juni namelijk flink. Appartementen worden veelal gekocht door starters, zij zorgen ervoor datde verhuisketen op gang komt. De verlaging van de overdrachtsbelastingin combinatie met de lagere woningprijzen maakt het aanschaffen van eenwoning extra interessant voor starters. Precies op het moment dat huninteresse leek af te nemen.
Prijs per provincie In alle provincies daalden de prijzen van verkochte bestaande woningen.Het grootst was de afname in Friesland met 3,7%. In Groningen enGelderland waren de prijzen 3,4% lager dan een jaar eerder. Het kleinstwas met 0,1% de afname in Zeeland.Ontwikkeling lange termijn Gekeken naar de langere termijn van de woningprijsontwikkeling valleneen paar dingen op. De prijsindex daalt in 2010 voor het derde jaar oprij. Het gaat om een kleine daling van 2 procentpunten ten opzichte van2009. De daling van de prijsindex gaat lang niet zo snel als de stijgingvan de index. In het eerste half jaar van 2011 zet de prijsindex haartrage glijvlucht neerwaarts door. Het hoogtepunt van de prijsindex ligt op 112,2 in 2008. Dat isomgerekend een stijging van maar liefst 281% ten opzichte van 1995.

Bron: Bouwkennis

Terug naar overzicht |Naar boven

Volg ons op Social Media