Wat is de omgevingsvergunning?

Bouwen en verbouwen

De omgevingsvergunning zorgt voor een versimpeling van de aanvraag voorvergunningen om te kunnen bouwen. Voorheen moest je nog voorverschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen enmilieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al dievergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: deomgevingsvergunning.
Vergunningen binnen de omgevingsvergunning
De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte,natuur en milieu zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijnonder andere:

milieuvergunningen;
de bouwvergunningen;
de sloopvergunningen;
de monumentenvergunning;
de huisvestingsvergunning;
de gebruiksvergunning;
de afvalbeschikking.

Inde omgevingsvergunning zijn ook wetten gebundeld van andere ministeriesen verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen.
Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in omgevingsvergunning
Naast de verschillende vergunningen zijn ook de ontheffingenen andere toestemmingsvereisten zo veel mogelijk samengevoegd in deomgevingsvergunning. Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit overde vergunningverlening geldt 1 beroepsprocedure.
Eén loket voor omgevingsvergunning
Dit alles wordt ingediend bij 1 loket. Het loket is bij degemeente, omdat de plaats van de activiteit, waarvoor een vergunningwordt aangevraagd, bepalend is.
Wabo
De wet die invoering van de omgevingsvergunning regelt, heet de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Waar kan ik de omgevingsvergunning aanvragen?
Op omgevingsloket.nl kun je de vergunningcheck invullen. Daarmee zie jeof je een vergunning nodig hebt voor de activiteiten die je wilt gaanuitvoeren en welke stukken je moet meesturen bij de vergunningaanvraag.Ook als je de aanvraag niet via internet doet, kun je de vergunningcheckdoorlopen. De uitkomsten kun je dan afdrukken en gebruiken bij hetinvullen van een aanvraag op papier.
Meer informatie omgevingsvergunning
Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kun jeterecht bij je eigen gemeente.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media