Asbest verwijderen of niet?

Onderhoud

Of je materialen met asbest in en om het huis moet (laten) verwijderen isafhankelijk van hoe het asbest gebonden is in het materiaal. Woon je ineen huurwoning, dan is de verhuurder verantwoordelijk voorasbestsanering.
Hechtgebonden en losgebonden asbest
Hechtgebonden asbest hoef je meestal niet te latenverwijderen. Het levert geen gevaar op als het in goede staat verkeerten niet wordt bewerkt. Of er in het geval van losgebonden asbestmaatregelen nodig zijn, hangt ervan af of het materiaal is afgeschermdof niet. Verder is het belangrijk te weten of er asbest zit op eenplaats waar regelmatig mensen komen.
Voorschriften verwijderen asbest
Voor het verwijderen van asbest gelden strenge voorschriften.Het is vaak gevaarlijker om asbest op de verkeerde manier teverwijderen, dan om het te laten zitten. De gemeente kan de eigenaar vanhet materiaal met asbest dwingen om maatregelen te nemen. Dat kangebeuren als zich in je huis losgebonden asbest bevindt dat onvoldoendeis afgeschermd.
Asbest zelf verwijderen
Sommige asbesthoudende producten mag je zelf verwijderen, zoals:

geschroefde asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn;
asbesthoudende vloertegels;
niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Je moet jezelf daarbij houden aan een aantal voorschriften. Dezevoorschriften gelden zowel voor het verwijderen als voor het afvoerenvan asbest.
Asbest laten verwijderen
In de meeste gevallen heb je voor het verwijderen van asbesttoestemming nodig van de gemeente. In de Bouwverordening van degemeente staat wanneer sloopvergunningen en meldingen verplicht zijn.Als een sloopvergunning verplicht is, moet je een gecertificeerd bedrijfvoor asbestverwijdering inschakelen.
Kosten verwijderen asbest
Als eigenaar van asbesthoudend materiaal betaal je zelf dekosten voor het verwijderen. De overheid geeft hiervoor geen subsidie.Sommige gemeenten dragen wel bij in de kosten in de vorm van bijzonderebijstand. Dit gebeurt alleen als je een uitkering hebt. Voor meerinformatie kun je terecht bij je eigen gemeente.
Asbest verwijderen bij verkoop huis
Koop je een huis, dan is de verkoper niet verplicht eventueelaanwezig asbest te verwijderen. Koop je het huis van eenwoningcorporatie, dan heeft deze wel een informatieplicht. Als er asbestin de woning aanwezig is en de verkoper meldt dit niet, dan kansprake zijn van een verborgen gebrek. De nieuwe huiseigenaar betaaltzelf de kosten van verwijdering van asbest, tenzij met de verkopendepartij is afgesproken dat die de kosten op zich neemt.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media