Inboedelverzekering

Verzekeringen

Een inboedelverzekering dekt verlies of schade aan je inboedel. Inboedelzijn alle zaken die niet duurzaam aan het huis verbonden zijn. Dusalles wat je zonder breek- of sloopwerk uit de woning kunt meenemen. Ook (brom)fietsen, antennes en zonwering horen daarbij. Geld engeldswaardig papier (bv. postzegels, strippenkaarten) horen niet tot deinboedel, maar kunnen vaak tot een bepaald maximum mee worden verzekerd.Kostbaarheden zijn vaak tot een bepaald bedrag meeverzekerd.
Een motorvoertuig of een caravan behoren niet tot de inboedel. Hetcatastroferisico (schade als gevolg van een aardbeving, vulkanischeuitbarsting, atoomkernreacties en overstromingen en schade als gevolgvan molest, zoals (burger)oorlog) is altijd uitgesloten.
Soorten inboedelverzekering en dekking
Inboedelverzekeringen variëren van eenvoudige brandverzekeringen tot zeer uitgebreide verzekeringen. Bij veel maatschappijen is er sprake van één soort dekking en bijsommige maatschappijen kun je kiezen tussen verschillende soortendekkingen: van eenvoudig, zeer uitgebreid tot all-risk-verzekeringen. Hieronder een lijst met de meest voorkomende vormen met de meest belangijke schadeoorzaken die gedekt zijn:
Brandverzekering, met een dekking tegen:

Brand
Ontploffing
Blikseminslag

Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) met een extra dekking tegen:

Stormschade (windkracht 7 of meer)
Diefstal, vandalisme (alleen na binnendringing)
Waterschade door regenwater e.d. via dak en/of balkon
Waterschade door breuk aquarium of lekkend waterbed

Extra uitgebreide Gevarenverzekering (UGV+) met extra dekking tegen:

Schroei-, zeng- en smeltschade
Waterschade dat via de begane grond is binnengestroomd
Hak en breekwerk om een defecte waterleiding op te sporen

All-risk verzekering, met een dekking tegen:

Alle van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt,plotseling en onverwacht ontstaan (meestal met eigen risico per schade

Verzekerd bedrag
Bi het afsluiten of wijzigen van een inboedelverzekering moet de waarde van de inboedel, het verzekerde bedrag, vastgesteld worden. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken hier diverseinboedelwaardemeters voor. Ook het Verbond van Vezekeraars heeft eeninboedelwaardemeter ontwikkeld. Veel verzekeraars geven de garantie datzij bij schade geen beroep doen op onderverzekering als het verzekerdebedrag geïndexeerd wordt. Er kunnen wel aanvullende verplichtingengelden, bijvoorbeeld dat u iedere 5 jaar de meter opnieuw moet invullen.
Er zijn ook maatschappijen waar je automatisch voor een standaardbedrag verzekerd bent. Je hoeft dan geen inboedelwaardemeter ofinboedellijst in te vullen.
Controleren verzekerde bedrag
Het is verstandig om tijdens de looptijd van de verzekering tecontroleren of het verzekerde bedrag nog voldoende is. Dat kanbijvoorbeeld iedere 5 jaar. Of wanneer er in de persoonlijke sfeer ietswijzigt, denk aan; samenwonen, echtscheiding, gezinsuitbreidig ofwanneer de kinderen het huis uitgaan. Een ander moment is bij iedereveranderig op woongebied bijvoorbeeld: verhuizing, verbouwing en groteaankopen.
Wat kost een inboedelverzekering?
De verzekeringspremies zijn doorgaans het hoogst in Amsterdam,Rotterdam, Den Haag en Utrecht en andere steden die als ‘riskant’ wordenbestempeld. Meestal zijn ook de verzekeringsvoorwaarden in deze stedenminder gunstig. Zo is er vaak een verplicht eigen risico voor diefstalen inbraak en worden sieraden, audio- en videoapparatuur en contant geldmeestal niet volledig verzekerd. Heb je veel kostbaarheden zoalssieraden, antiek en audio- en videoapparatuur? Meld het bij jeverzekeraar, zodat de dekking afgestemd wordt op je persoonlijkesituatie.
Bron: www.eigenhuis.nl

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media