Sociale huurwoning

Woning huren

Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwoningen voor mensen die moeitehebben om voor hun eigen huisvesting te zorgen. Deze woningen zijnmeestal eigendom van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komenvoor een sociale huurwoning heb je een huisvestingsvergunning nodig.
Eisen toewijzing sociale huurwoning
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning heb jevaak een huisvestingsvergunning nodig. Deze wordt uitgegeven door degemeente. De gemeente bepaalt of je daadwerkelijk een vergunning nodighebt en aan welke eisen je moet voldoen. Ook de woningcorporatie kaneisen stellen aan mogelijk toekomstige huurders, bijvoorbeeld aan dehoogte van je inkomen en je gezinsgrootte. Vanaf 1 januari 2011 moetenwoningcorporaties hun vrijgekomen sociale huurwoningen met een huurprijstot € 647,53 (prijspeil 2010) toewijzen aan huishoudens met een inkomentot € 33.000. Woningcorporaties mogen dan nog wel 10% van devrijgekomen sociale huurwoningen ook toewijzen aan huishoudens met eenhoger inkomen.
Urgentiecriteria goedkope woning
Op grond van bepaalde urgentiecriteria kun je voorrangkrijgen bij de toewijzing van een goedkope woning. Deze criteria zijnbijvoorbeeld:

Medische indicatie.
Sociale indicatie.
Leeftijd.
De duur dat je als woningzoekende ingeschreven staat.
Woon-werkafstand.
Het achterlaten van een schaarse woning.

Overige criteria goedkope woning
Naast urgentiecriteria kan een gemeente ook andere eisenstellen voor het toekennen van een goedkope huurwoning. Bijvoorbeeldcriteria voor gezinsgrootte of inkomen. De gemeente kan ook eisen dat jeeen economische of maatschappelijke binding hebt met de gemeente of deregio.
Meer informatie sociale huurwoning en huisvestingsvergunning
Voor meer informatie over sociale huurwoningen en de huisvestingsvergunning kun je terecht bij je gemeente.
Bron: rijksoverheid.nl

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media