Onroerendezaakbelasting (OZB)

Woning kopen

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordtgeheven van eigenaren van onroerende zaken. Elke eigenaar van eenonroerende zaak betaalt (OZB). Ook mensen die gebruik maken van een panddat geen woning is, betalen OZB.
Eigenarenbelasting en gebruikersbelasting
Tot 2006 werd er zowel een eigenarenbelasting opgelegd alseen gebruikersbelasting. Sinds 2006 is de gebruikersbelasting voorwoningen komen te vervallen. De OZB bestaat sinds die tijd alleen nogmaar uit de eigenarenbelasting. Huurders van woningen betalen dus geenOZB meer. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, geldt degebruikersbelasting nog wel.
Hoogte OZB
De waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde) bepaalt dehoogte van de OZB. De te betalen belasting is een percentage van deWOZ-waarde. De gemeenteraad stelt de hoogte van het percentage vast.Voor eigenaren en gebruikers van onroerende zaken gelden verschillendepercentages.
Tarieven OZB
Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief.Zij moeten wel rekening houden met de stijging van de collectievelastendruk. Deze is afgesproken tussen het Rijk en de Vereniging vanNederlandse Gemeenten om de lasten voor de burger niet onevenredig telaten stijgen.
Eigenaren en gebruikers
Als je op 1 januari van een jaar eigenaar of genothebbende(bijvoorbeeld erfpachter) bent van een onroerende zaak, betaal je heteigenarendeel OZB. Ben je op 1 januari gebruiker of huurder van eenonroerende zaak die geen woning is, dan betaal je het gebruikersdeelOZB.
Jaarlijkse waardering
Sinds 2008 wordt de WOZ-waarde ieder jaar opnieuwvastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van hetvoorafgaande jaar.
Woning of niet-woning
Sommige onroerende zaken zijn maar gedeeltelijk in gebruikals woning. Als de waarde van het woondeel van een pand meer dan 70% vande totale waarde bedraagt, wordt het aangemerkt als een woning voor deOZB.In veel gevallen kun je bij de gemeentelijke belastingdienst eenopgave van de waarde van het woondeel aanvragen. Deze waarde is ook vanbelang voor het eigenwoningforfait inkomstenbelasting (IB) en dewaterschapsbelasting.
Verhuizen
Wanneer je na 1 januari verhuist, heeft dit geen invloed op deOZB. De eigenaar of gebruiker op 1 januari is belastingplichtig en moetbetalen. Dit is wettelijk geregeld en geldt dus voor alle gemeenten inNederland. Meestal wordt de eigenarenbelasting bij een verkoop door denotaris verrekend tussen koper en verkoper. De verkopende partij moetdan de OZB aan de gemeente betalen. Dit is overigens geen recht, maareen veel voorkomend gebruik.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media